Hasan Özen
Hasan Özen
15 Mayıs 2020 Cuma 19:01
“Engelli Olabiliriz, Engellenen Olmak İstemiyoruz.”

“Değerli Basın Mensupları,
Bugün 14 Mayıs…
Covid-19, Pandemi süreci nedeniyle sahadan yâda alanlardan ve kurumlarımızdan değil sanal ortamlardan internet üzerinden etkinliklerimizi ve açıklamalarımızı yapmaktayız.
İçerisinden geçtiğimiz olağanüstü süreç nedeniyle maalesef sahada herhangi bir çalışma yapamıyoruz. Ülkemizle birlikte dünyanın hemen hemen tamamını etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını maalesef yaşamımızı köklü bir biçimde etkiliyor ve değiştiriyor. 
Bu sürecin başında engeli bulunan çalışanların mesaiden muaf tutulması ve korunmasından dolayı bir vatandaş ve kamu görevlisi olarak hassas yaklaşımlarından dolayı başta Cumhurbaşkanımıza ve hükümete teşekkür ediyoruz.
Engelli bireyin sevgiye ihtiyacı var ancak engel sadece sevgiyle aşılmaz. Engel, bilinçli hak savunuculuğuyla aşılır tam bu noktada,
Engeli bulunan bireylerin çözüm bekleyen birçok sorunu bulunmakta olup bu çözümlere dair Komisyonumuzun teklif ve tespitleri bulunmaktadır. Bir yandan engellilerin sorunları çözülürken diğer taraftan bireylerin engelli olmasını engellemek üzere gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca engeli bulunan bireylerin yakınlarının desteklenmesi, teşvik edilmesi hususlarında ve pozitif ayrımcılık kapsamında özel bazı düzenlemelere gerek olan konular alanlar ve mecraların bulunduğunu da belirtmek isteriz.
Memur-Sen engelli komisyonu olarak kamu personel sisteminde ve mevzuatında engellilere yönelik istihdamın artmasını (en az %6’ya çıkarılmasını), görevde yükselme imkanlarının çoğalmasını, kariyer görevlerde engellilerin yer almasını ve yönetim görevlerinde engelli kamu görevlilerinin bulunmasını sağlayacak, kolaylaştıracak ve artıracak düzenlemelerin hem hakkın teslimi, hem de engelliler konusunda medeniyet persfektimizin somuta yansıması olarak görüyoruz.
Çalışma, mesai ve izin süreleri ile emekliliğe dair mevzuat düzenlemelerin düzenlenmesi, engelli birerlerin gelirlerini artıracak ve giderlerini azaltacak muafiyetler ve istisnaların artırılması ile sosyal hayatın içerisinde hizmete, insanlarla etkileşime, kendini gerçekleştirmeye ve geliştirmeye dair sosyal imkânlara erişimin kolaylaşması ve kapsamında genişlemesi ile Sağlık konulu sürekli ibareli raporu bulunan engelli bireyden yeniden rapor istenmemesi beklentilerimiz arasındadır. Ayrıca Engeli bulunan bireylerin kamu hizmetine alınmasında ortaya konan kolaylaştırıcı yaklaşımları doğru buluyor takdir ediyor ve daha iyisinin ortaya konmasında her türlü katkı ve katılıma Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak açık olduğumuzu beyan ediyoruz.

Engelli olmak hiç kimsenin tercihi değildir ve engellileri engellenen olmaktan kurtarmak herkesin görevidir. Unutmayalım ki engelli olan birey yâda insan değil herhangi bir uzvu yada yetisidir.
Yürüme, görme, işitme ve zihinsel ve diğer yetileri engelli olanın uzuvlar yönüyle etkili ve kaliteli kamu hizmeti sunmasına, hizmet ve iş üretmesine engel yoktur ve olunmamalıdır. 
Yürüme engelli bir fizik öğretmeninin yada görme engelli müzik öğretmeninin, santral görevlisinin yada parmaklarının bir kısmını kaybetmiş bir çevre mühendisinin emsalleri ile birlikte hizmet etmesine hatta onlarla daha kaliteli hizmet noktasında rekabet etmesine engel yoktur. Ve olunmamalıdır.
Engellilerin diğer bireylerden kamu görevlilerinden yada işçilerden farklı hükümlere tabi tutulması merhametin değil adaletin gereğidir. Bu noktada kamu görevlilerinden engelli olanlara yönelik sosyal güvenlik mevzuatında, vergi mevzuatında, disiplin ve görev tanımı mevzuatlarında bireylerin özel durumlarına, engellilik konumlarına bağlı düzenleme yapılması durumun gereği ve adalet anlayışının gereğinin yerine getirilmesi olarak kabul edilmeli, mevcut hakların muafiyet ve istisnaların pozitif ayrımcılık kapsamındaki fırsat ve imkanların sayısının, kapsamının oran yada tutarlarının artırılması beklenti ve talepler doğrultusunda düzenleme yapılması Engeli bulunan bireylerin ve kamu görevlilerinin motivasyonun artırılması yaşadığı topluma aidiyetinin yükselmesi, devlete olan güven duygusunun pekişmesi gibi olumlu sonuçlar üretecektir.
Memur-Sen ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak, engeli bulunan kamu görevlileri ile ilgili Kurum İdare Kurulu ve Kamu Personeli Danışma Kurulu yasal düzenleme süreçlerinden, toplu pazarlık zeminine farklı zaman ve zeminlerde olanları geliştirmek, olması gerekeni teklif ederek hayata geçirmek noktasında emek örgütü vasfımızın ve yetkili sıfatımızın gereklerini yerine getirme azim ve kararlılığında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede son toplu sözleşmede engeli bulunan kamu görevlileri olarak şu teklifleri (12 maddeyi) masaya taşımıştık;
1- Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilmelidir. Buna ilave olarak her 5 yılda bir ilave derece verilmesi emekli olacak olan engelliler için çok önemlidir.
2- Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın %85’inden az olmaması için gerekli çalışmaların yapılması,
3- Engelli kamu görevlileri, emekliliklerinde derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılması,
4- Görevde Yükselme sınavında başarılı olan engelli personelin istediği yere atanması,
5-Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere yer değiştirme suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmaması,
6-Eğitim aldığı unvana sınavsız geçiş hakkının biz engellilere de sağlanması, (Örnek uygulama 27.3.2018/30373 sayılı resmi gazete mükerrer sayısında yürürlüğe giren 7103 sayılı “Vergi kanunları ile bazı KHK’de değişiklik yapılmış olup (SHÇEK) Sos.Hiz.ve Çocuk Esirgeme Kur.Eğitim görüp memur olarak atananlara yönelik bir defaya mahsus eğitim aldığı unvana sınavsız geçiş hakkının verilmesi)
7-Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyon tarafından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi yer alması,
8.Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac farizası ve Umre için %3 kontenjan uygulanır. Engelliler ve refakatçileri hac ve umre ziyaretlerinden %50 indirimli yararlanması,
9-Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya memur kadrolarına atanması, (Örnek Adalet Bakanlığı-Mübaşirlere tanınan hak)
10-Parasız yatılı bursluluk kontenjan engelli kamu görevlisi çocuklarına da uygulanması gibi hususların sonuç bulması için elimizden gelen çaba ve gayreti göstereceğimiz bilinmelidir.
11- Ortapedik engellinin kullandığı yürüme protezinin ve banyo protezinin (lüx kapsamında değerlendirilmeden) ücretinin tamamının SGK tarafından karşılanması, sınırlandırılmaması,
12-Otizmli çocuklara ve erişkinlere hayatlarının-yaşamlarının tüm kademelerinde özellikle uygulamada yaşadıkları sorunları en aza indirebilmek için destek verilmesi, (Eğitim gördükleri okullarda ayrı alanların sağlanması, antrenörlerinin çoğaltılması, müzik ve spor aletleri ile daha çok temas sağlamaları, yüzme imkanının sağlanması, sosyal hayata entegre olabilmeleri için alış veriş, banka, cafe’de, avmlerdevb ortamlarda uygulama eğitimleri verilmesi, çeşitli faaliyet alanlarının oluşturulması gibi çalışmaların yapılmasını, 
Ayrıca
*İletişim engelli bireylere istihdamla ilgili karşılaştıkları sorunları en aza indirmek adına EKPSS formatı üzerinde karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümü için çalışma yapılması,                                    
*Sağlık Kurulu tek elde toplanmalı ve sadece Engelli bireyin iş ve işlemlerini yapmalıdır. Tüm birimler bir arada olmalıdır.(Sağlık Kuruluna sevki yapan birim, Nüfus, Vergi Dai. Ve Emniyet hizmeti vb) ayrıca tüm engel kategorilerini kapsayan konularının uzmanları ve doktorların yanı sıra özel eğitim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, vergi uzmanı, mühendis, nüfus memuru ve çalışma uzmanlarının da katılacağı (tümünün bir arada olduğu) bir kurul sistemi kurulmalıdır. Rapora İtirazların ise bu sistem içinde değerlendirilmesi, itiraz için engelli birey in başka bir il’e gönderilmemesi,
*Sesli sinyal veren bina asansörleri veya sesli trafik ışıklarının artık bir düzene oturtulması,                
*Kaldırımlarda bulunan çukur, düşüklük ve yamaların düzeltilmesi,                                                        
*Toplu taşıma araçlarında engelliler için özel asansör düzeneğinin artırılması,                                            
*Üst geçitlerde bulunmayan asansörler karşıya geçişlerde büyük sorun teşkil etmektedir. Ayrıca asansör olan üst geçitlerin çoğunda da asansörler çalışmamakta olup (örneğin bu asansörlere cipli/akıllı engelli kartı ile biniş sağlanabilir) bu sorunlar sadece engellilerin değil, yaşlıların, hamilelerin, romatizmal hastalıklıların, yükseklik korkusu olanların, bebek arabası (puset) ile sokağa çıkan annelerin korkulu rüyasıdır. Lütfen engellilere “Bu caddenin sağında veya solunda yaşayacaksınız, ama karşı tarafa geçmeyeceksiniz” demeyelim.

Değerli Basın Mensupları,
Covid-19 sürecini yaşadığımız bu zor günlerde engelli bireylerin sorunlarına, beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik imkanların artarak devam etmesini diliyor. Başta SAĞLIK çalışanlarımıza, bilim kuruluna ve ülkemizin hala işler durumda kalmasını sağlayan kamu ve özel sektördeki tüm emekçilerimiz ile Devletimizin tüm bürokratlarına bu mücadelenin kazanılması için verdikleri büyük çaba, özveri ve gayretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederken tekrar bir arada olacağımız, tokalaştığımız ve birbirimize dostça sarılacağımız güzel günlerin görüleceği, salgının etkilerinin yok edileceği ve ENGELLİ farkındalığının hissedileceği bir gelecek umuduyla 10-16 Mayıs Engelli Haftasını engellerin aşıldığı, Toplumsal dayanışma ve farkındalığımızın arttığı, farklılıklarımızla birlikte gelişip güçlendiğimiz günlerin başlangıcı olmasını diliyoruz. “ dedi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol