Hasan Özen
Hasan Özen
26 Temmuz 2019 Cuma 12:30
22 ADET C PLAKA SATIŞA ÇIKARTILDI

Karaman Belediyesinden plaka satışa ilişkin yapılan açıklama;
1-Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Karaman Belediyesi mücavir alanları içinde Karaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Karaman Belediyesi adına tahsisli C plaka serisine kayıtlı aşağıda belirtilen tahsisli plakaların 20 yıl müddetle verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulü ile 8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14:00 ’de Belediye Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile tahsis edilecektir. 
2-İhale 8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14:00’den itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
3-Tahsisli C plakaların numaraları, muhammen bedelleri ile geçici teminatları ile ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
4-İsteklilerin 7 Ağustos 2019 günü mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
   5.1-  a- Dilekçe,
               b- Tebligat için adres beyanı,
               c- Gerçek kişi olması halinde:
              1- Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
              2- Ehliyet fotokopisi (Müracaat edeceği araca uygun ehliyet sınıfı şartı aranır.)
              3- İkametgâh ilmühaberi, Adres Bilgileri Raporu (Karaman merkez veya ilçelerinden birinde 2 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır.)
               4- Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)
               d- Tüzel kişi olması halinde:
              1- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler.
              2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
               e- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
              1- Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,
              2-  Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,
               f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
               g- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Karaman Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
               h- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde 2886 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olması, limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.) 
                5.2- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir veya görülebilir.
             6-  Bir kişi ya da tüzel kişi 2 den fazla plaka alamaz. ( Önceden bulunan C plaka dâhil )          
İlan olunur.
Sıra
No. Plaka Nosu  Araç İstiap Haddi 20 Yıllık Toplam Muhammen Bedeli    Geçici Teminat    İhale Saati
1.   70  C 128    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:00
2.   70  C 137    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:05
3.    70  C 161    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:10
4.    70  C 162    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:15
5.    70  C 163    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:20
6.    70  C 164    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:25
7.    70  C 165    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:30
8.    70  C 166    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:35
9.    70  C 167    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:40
10.    70  C 168    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:45
11.    70  C 169    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:50
12.    70  C 170    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    14:55
13.    70  C 171    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:00
14.    70  C 172    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:05
15.    70  C 173    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:10
16.    70  C 174    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:15
17.    70  C 175    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:20
18.    70  C 176    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:25
19.    70  C 177    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:30
20.    70  C 178    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:35
21.    70  C 179    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:40
22.    70  C 180    Sürücü Hariç  14/17 Kişi (Minibüs)    125.000,00+KDV    3.750,00    15:45

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol